Osztrák ÖSD német nyelvvizsga

 Legközelebbi vizsgaidőpont 2022. május 13-20. Jelentkezés 04.27-ig.

Mit kell tudni az ÖSD német nyelvvizsgáról?

osd_diplomaAz akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a munkaerőpiacon. Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) nyelvvizsga minden szinten kínál vizsgalehetőséget, de nem mindegyik vizsgaszint és vizsgatípus rendelkezik magyar akkreditációval.  A nem akkreditált vizsgák esetén kizárólag az ÖSD vizsgaszabályzata érvényes.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest Vizsgaközpont és a Magyarországon akkreditált vizsgahelyek által kínált ÖSD B1, B2 és C1 felnőtt nyelvvizsgák a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében államilag elismertek. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, amennyiben megfelelnek az állami akkreditáció feltételeinek (részletesebben lásd később).

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján. Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére.

A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben a vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

Akkreditált nyelvvizsgák

 • alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)
 • középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)
 • felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

Nem akkreditált nyelvvizsgák

 • A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)
 • A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)
 • A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)
 • C2 Zertifikat Deutsch (ZC2)
 • C2 Wirtschaftssprache Deutsch (ZC2/WD)

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga középpontjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak.

Ahhoz, hogy a vizsgázó teljes körű megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.

Milyen vizsgára lehet jelentkezni a Deutsch-Haus Nyelviskolában?

ÖSD ZERTIFIKAT DEUTSCH ALAPFOKÚ AKKREDITÁLT IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT B1 SZINTŰ NYELVVIZSGA LEÍRÁSA

Az alapfokú B1 vizsga ifjúsági és felnőtt témakörben is letehető. Az ifjúsági B1 vizsgát a 14-16 éves korosztálynak ajánljuk,de a diákok is választhatják a felnőtt vizsgát, sőt a felnőttek az ifjúságit. A vizsgák akkreditáltak és teljesen egyenértékűek. Az ÖSD alapfokú B1 szintű nyelvvizsga teljes mértékben megegyezik a GOETHE INTÉZET alapfokú B1 szintű nyelvvizsgával.

A vizsga részei:

Olvasásértés + nyelvtani elemek 90 perc

Olvasásértés
A vizsgázó 3 feladatot kap, ahol olvasott szövegekhez újságcímeket, és a szöveg értelmezése alapján megadott kijelentéseket párosít össze.
Maximális pontszám 75 pont.

Nyelvtani elemek
A vizsgázó nyelvtani feladatokat old meg tesztben, valamint számot ad szókincséről is.
Maximális pontszám 30 pont

Hallás utáni értés 30 perc
A vizsgázók három feladatot oldanak meg CD meghallgatásával. A meghallgatott interjúk, rövidhírekhez tartozó tesztben, az igaz és hamis állítások megadásával, számot adnak globális és szelektív szövegértésből.
Maximális pontszám 75 pont.

Íráskészség 30 perc
A vizsgázók a megadott kritériumok alapján egy levelet írnak.
Maximális pontszám 45 pont.

Szóbeli vizsga 15 perc
A vizsgázó 10 perc felkészülési időt kap a megadott feladatokra.

A vizsga három részből épül fel
1. Bemutatkozás.
2. A kapott témáról beszélgetés.
3. Közös feladat megbeszélése.

Maximális pontszám 75 pont.

Értékelés:

Az ÖSD B1 szintű bizonyítvány megszerzésének a feltétele, hogy az írásbeli és szóbeli vizsga eredménye minimum 60% legyen. A vizsga egyes részelemeit minimum 60%-ra kell teljesíteni.

Sikeres vizsga esetén két bizonyítványt kap, az állami vizsgabizonyítványt alapfokról és az ÖSD Zertifikat Deutsch nemzetközi vizsgabizonyítványt.

Nyelviskolánkban 300 óra tanulás után javasoljuk a B1 vizsga letételét.

ÖSD Zertifikat B2 KÖZÉPFOKÚ AKKREDITÁLT SZINTŰ NYELVVIZSGA

A vizsga 14 éves kortól ajánlott. A vizsgázónak a hétköznapi nyelvben való maximális jártasságát és a szaknyelvek finom árnyaltságát is tudnia kell. Kitűnően kell a különféle nyelvi szituációkban a korrektséget érzékeltetni. A vizsga igazodik az Európa Tanács irányelvekhez.

A vizsga részei:

Olvasott szöveg értése 90 perc
Az olvasás értés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. A következő  feladat típusokat  kell megoldani: szövegkiegészítés,  címválasztás, feleletválasztó,   valamint nyelvi teszt.

Maximális pontszám 20 pont

Hallott szöveg értése 30 perc
Első feladatként egy rádióriport alapján kell a vizsgázónak igaz és hamis állításokat megjelölni. A második feladatban egy beszélgetés információit  kell a tesztben megadott szempontok alapján kiszűrni.
Maximális pontszám: 20 pont.

Íráskészség 90 perc
1. Hivatalos levél (e-mail) írása a megadott kritériumok alapján.
2. Megadott témáról állásfoglalás írása
Maximális pontszám 30 pont.

Szóbeli vizsga 15-20 perc

A vizsgázó közvetlenül a vizsga előtt 15 perc felkészülési időt kap, az első és a harmadik feladathoz.

Vizsga részei:
1. Bemutatkozó beszélgetés  5 témakörből. A témakörök a következők lehetnek: Média, sport, munka, nyelvtanulás, olvasás
2. Képleírás: A vizsgázó 3 kép közül választhat egy képet, amelyről szabadon beszélhet. A képen lévő szöveget a képleírásba bele kell illesztenie
3. Vélemény nyilvánítás megadott témában

Maximális pontszám 30 pont. 

Értékelés

Változás az ÖSD B2-es vizsga pontszámaiban

2021.02.26-tól változtak a minimális pontszámok a B2-es vizsgán. Ahhoz, hogy egy vizsgázó sikeres vizsgát tegyen és a Magyarországon akkreditált vizsgáról bizonyítványt is kapjon, minden készségre vonatkozóan el kell, hogy érje az 50%-os ponthatárt:

Olvasott szövegértés:   10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Hallott szövegértés:       10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Íráskészség:                   15 pont a maximális 30 pontból (50%)

 

Nyelviskolánkban 600 óra tanulás után javasoljuk az B2 vizsga letételét.

ÖSD Zertifikat C1 OBERSTUFE DEUTSCH

Prüfungsziel

Für die ÖSD-Prüfung C1 Oberstufe Deutsch sollten Teilnehmende fähig sein, in verschiedenen Situationen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens auch in komplexeren Zusammenhängen zu kommunizieren.
Diese Prüfung für Deutschlernende ab 16 Jahre stellt den Nachweis einer sprachlichen Kompetenz dar, die sich bereits durch einen hohen Grad an Korrektheit und situationsspezifischer Angemessenheit auszeichnet.
Die C1 Oberstufe Deutsch richtet sich besonders an KandidatInnen, die an einer deutschsprachigen Universität studieren möchten. Geprüft werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen.

Prüfungsteile

Leseverstehen (90 Minuten)
Anhand von 4 Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Texte:
Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, Fachtexte, Werbetexte

Aufgaben: Verstehen von Hauptaussagen und Detaisl, Zuordnen von Überschriften zu Texten, Rekonstruieren eines Textes, Ergänzen von Textlücken ohne Vorgaben

Hörverstehen (40 Minuten)
In 2 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit allgemeiner und gesellschaftsspezifischer Thematik in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft. Texte: Radiosendungen, Vorträge Aufgaben: Erkennen von richtigen und falschen Aussagen, Notieren von Informationen

Schreiben (90 Minuten)
Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen 2 Texte verfasst werden. Texte: formelle Briefe/E-Mails, Referate, Stellungnahmen, Kommentare

Sprechen (15-20 Minuten)
Der mündliche Teil besteht aus 3 verschiedenen Aufgaben: ein formelles Telefongespräch führen, Diskutieren und Argumentieren, ein mündliches Kurzreferat halten.

Prüfungsdurchführung

Die Kandidaten werden von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden geprüft und anhand von festgelegten Kriterien bewertet. Bei Bestehen sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Teilprüfung wird ein ÖSD-Diplom ausgestellt.

WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH C2

Prüfungsziel

Die ÖSD-Prüfung Wirtschaftssprache Deutsch für Deutschlernende ab 16 Jahre stellt den Nachweis von kompetenter Sprachverwendung auf der höchsten Stufe (C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) dar und erfordert überdies fachsprachliche Kompetenz in Wirtschaftsberufen und wirtschaftsnahen Bereichen. Diese Prüfung wurde in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich entwickelt.

Prüfungsteile

Leseverstehen (90 Minuten)
Anhand von 4 Aufgaben wird das Verstehen authentischer Texte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft. Texte: Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, firmeninterne Mitteilungen, Geschäftskorrespondenz, Werbe- und Pressetexte Aufgaben: Erkennen von richtigen und falschen Aussagen, Rekonstruieren von Texten, Korrektur von Fehlern, Ergänzen von Wörtern und Wortteilen

Hörverstehen (45 Minuten)
In 3 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Hörverstehen (45 Minuten)
In 3 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Schreiben (75 Minuten)
Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen 2 Texte verfasst werden. Texte: Geschäftskorrespondenz, interne Firmenmitteilungen, Presseaussendungen, Berichte, Artikel

Sprechen (20 Minuten)
Der mündliche Teil besteht aus 3 Aufgaben: Telefongespräch, Präsentation, Verhandlungsgespräch und Diskussion.

Prüfungsdurchführung

Die Kandidaten werden von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden geprüft und anhand von festgelegten Kriterien bewertet. Bei Bestehen sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Teilprüfung wird ein ÖSD-Diplom ausgestellt. Wenn nur ein Teil bestanden wird (schriftlich oder mündlich), stellt das Prüfungszentrum eine Teilbestätigung aus. Der nicht bestandene Teil kann bei Vorlage der Teilbestätigung innerhalb eines Jahres nach dem ersten Antritt zur Prüfung wiederholt werden.

 ÖSD mintafeladatsorok letöltése ezen a linken

Hogyan lehet jelentkezni ÖSD német nyelvvizsgára?

1. Válassz vizsgaidőpontot

Vizsgaidőpontok:Jelentkezési határidő:
2022. 02.25-03.04.

2022.04.08-04.15

2022.05.13-05.20.

2022.09.30-10.07.

2022.12.02. 12.09.

2022.02.09.

2022.03.22.

2022.04.27.

2022.09.14.

2022.11.16.

2. Töltsd le a jelentkezési lapot és küldd vissza e-mailen, vagy postán a jelentkezési határidőig.

Jelentkezési lap letöltése »

3. Utald át a vizsgadíjat

A vizsga díját utalhatod az alábbi számlára, vagy nyelviskolánkban befizetheted készpénzzel, vagy bankkártyáddal is fizethetsz a recepción.

Bankszámla számunk: 11600006 00000000 33340054  Deutsch-Haus Bt.

Vizsgadíjak:

Alapfok31.000 Ft.                             29.000Ft *
Középfok39. 000 Ft.                            35.000Ft*
Felsőfok41. 000 Ft.                            39.000Ft*
 • * Egy éven belül a Deutsch-Haus Nyelviskolában vizsgára felkészítő tanfolyamon részt vett

 

4. Értesítést kapsz e-maileben az elfogadott jelentkezésről

Vizsgaszabályzat

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a felnőtt ÖSD vizsgák esetében a feladatokban előforduló témák érettebb életkort kívánnak meg.

A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

 • A honlapon feltüntetett vizsgaidőszakokban a Deutsch-Haus Nyelviskolában akkreditált szinten szervezünk nyelvvizsgákat.
 • Amennyiben a nem akkreditált szintek valamelyikén (KID1, KID2, A1, A2, C2) kíván vizsgázni, kérjük, lépjen kapcsolatba a tanfolyami irodával, illetve minden esetben vegye figyelembe, hogy a vizsgaanyag megrendeléséhez legalább három hétre van szükségünk.

Aktuális vizsgadíjak: honlapunkon olvashatja

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában, e-mailben, vagy a letölthető jelentkezési lap beküldésével. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján 16.00 óráig juttassák vissza a Deutsch-Haus Nyelviskolába. A jelentkezési határidő leteltével nem áll módunkban jelentkezést elfogadni. Telefonos vizsgajelentkezést semmilyen esetben nem fogadunk el. Az ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokra való jelentkezés nem jelent automatikus jelentkezést a nyelvvizsgára. A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával!

A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a Tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt.

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő személyes jelentkezés esetén bankkártyával, online jelentkezés esetén banki átutalással. Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz. Azoknak a vizsgázóknak, akik a vizsgát megelőző egy évben tanfolyamon, vettek részt  a honlapon feltüntetett mértékben kedvezményt adunk. Azoknak az ismétlő vizsgázóknak, akik az előző alkalommal a Deutsch-Haus Nyelviskolában az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek és egy éven belül megismétlik a vizsgát, kedvezményes vizsgadíjat adunk.

A vizsga menete

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 20 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a faliújságon, illetve a termeken is olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolják. A személyi igazolványról egy fénymásolatot is kell hozni, ami belekerül a vizsgadolgozatba.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat, okosórákat, egyéb elektronikai eszközöket a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni, azokat összegyűjtjük és a vizsga végén adjuk vissza.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés és felkészülés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) kell igazolni.

A felkészülési idő alatt (B1: 15 perc, B2: 15 perc, C1: 20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

 

A szóbeli vizsga időtartama:

B1szinten: 15 perc

B2 szinten: 15 perc

C1 szinten: 20 perc

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott személyekkel semmilyen módon nem kommunikálhat, a vizsga után el kell hagynia a vizsgahelyszínt.

 

Szótárhasználat

 • KID A1: szótár használata nem megengedett
 • KID A2: szótár használata nem megengedett
 • ZA1: szótár használata nem megengedett
 • ZA2: szótár használata nem megengedett
 • ZB1: szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2): kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutsch (ZC1): egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C2 Wirtschaftspache Deutsch (ZC2): egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

 

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy más helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgaközpont, miután meghallgatta a vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon, okosóra, okosszemüveg, fülhallgató stb. vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, a csaló nevét az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal és az ÖSD bécsi központjával.

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a vizsgaidőszak utolsó napját követő második pénteken, a vizsgabehívóban kapott kód segítségével. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg.

 • A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikeres volt-e.
 • A sikeres akkreditált vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
 • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.
 • Vegye figyelembe, hogy a sikeres komplex nyelvvizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind a szóbeli vizsgánál el kell érni a meghatározott minimális pontszámot.
 • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a minimális pontokat, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
 • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
 • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó komplex (C) bizonyítványt szerezzen, mind a négy modulnál külön-külön el kell érnie 100-ból 60 pontot. A sikeres modulokért nemzetközi ÖSD oklevél jár.

Mivel a B1 vizsga moduláris, a sikeres szóbeli (hallás utáni szövegértés + szóbeli vizsgarész) és az írásbeli vizsgáról (olvasásértés + íráskészség) külön-külön is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

Pontjai megtekintéséhez látogasson el honlapunk „Vizsgaeredmények” almenüjébe. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

Minimális pontszámok 2021. 02.26-tól:

VizsgaOlvasott szövegértésHallott szövegértésÍráskészségÍrásbeli összesenSzóbeliÍrásbeli + szóbeli összesen
Zertifikat Deutsch B160606060240
Mittelstufe Deutsch B2101015421860
Oberstufe Deutsch C110107+7 összesen 15421860

 

A vizsgadolgozatok megtekintése, a szóbeli vizsga hangfelvételének meghallgatása

A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetőik meg a budapesti vizsgaközpont igazgatói irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. A vizsgázó jelenlétében tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre. Az ÖSD vizsgafeladatok azonban minden esetben titkosak, nem adhatók ki harmadik fél részére.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz, amelyről értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidő lejárta után, de legkésőbb az írásbeli vizsga előtti második napig.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után, csak a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Ahhoz, hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást is le kell adni. Törekszünk arra, hogy mindenkinek személyre szabott támogatást nyújtsunk, a speciális igényű vizsgázóknak külön termet, felügyelőt biztosítunk.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget a felügyelő felolvashatja, így azt szájról is le tudják olvasni.

Látássérült vizsgázóknak az ÖSD speciális feladatlapot is tud küldeni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük.

Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, a meghatározottnál hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére.

Mozgássérült vizsgázók esetében az Osztrák Intézet – korlátozott számban – számítógépet is tud biztosítani.

További kérdéseivel forduljon a Tanfolyami irodához!

Bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a tanfolyami irodában, nyitvatartási időben, személyesen vehetik át személyi igazolványuk felmutatásával. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja egy két tanús meghatalmazás felmutatásával és leadásával teheti meg.

Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok miatt hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségeit a vizsgázó viseli.

Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 €.

Hibás adatokkal kiállított államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kizárólag abban az esetben nyomtatnak újra, ha a vizsgázó nevében történt elírás, ezért fokozottan ügyeljenek személyes adataik ellenőrzésére!

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat keményfedeles bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolást.

A hatósági igazolás, az elveszett bizonyítványról, illetve az abban szereplő adatokról szóló igazolás, amelyet az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjánál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

További jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján tájékozódhat: https://nyak.oh.gov.hu/doc/jogszab/default.asp